Regulamin

Regulamin sklepu internetowego LAVIKA

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. Sklep” – sklep internetowy działający za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.lavika.pl;
 2. Sprzedawca” – właściciel Sklepu, tj. Agata Salamon, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ARIANA” – Producent Odzieży Damskiej Agata Salamon, ul. Nowickiej 33, 96-127 Lipce Reymontowskie, będący właścicielem marki LAVIKA, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 8361850847;
 3. Użytkownik” – każdy, kto zawarł ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu i założył w ten sposób Konto;
 4. Konto” – konto Użytkownika założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, umożliwiające składanie zamówień na towar znajdujący się w Sklepie;
 5. Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

I. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym założenia Konta, oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.

§ 3

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronie i pod stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 2. W związku z powyższym Sprzedawca może zmieniać ceny towarów aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży z Użytkownikiem.
 3. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów.
 4. Prezentowane w Sklepie zdjęcia towarów nie oddają ich rzeczywistych rozmiarów i mają charakter informacji wizualnej.
 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 3. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 4

 1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

a. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;
b. posiadanie dostępu do sieci Internet;
c.korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies" (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies znajdują się tutaj.)
d.posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.

2. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

§ 5

Podmiotem upoważnionym do składania zamówień na towar znajdujący się w Sklepie jest:

 1. Użytkownik, a więc każdy internauta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu i założył w ten sposób Konto, za pośrednictwem którego może składać zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie;
 2. każdy internauta, który składa zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie bez zakładania Konta.

II. Rejestracja i założenie Konta

§ 6

 1. Rejestracja i założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. Konto mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletność poprzez zawarcie małżeństwa.
 3. Każdy Użytkownik może założyć w Sklepie tylko jedno Konto.
 4. Rejestracja i założenie Konta wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

§ 7

 1. Osoba chcąca założyć w Sklepie Konto, wypełnia i wysyła do Sprzedawcy odpowiedni formularz rejestracyjny, znajdujący się na podstronie Sklepu. Formularz rejestracyjny stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu.
 2. W formularzu rejestracyjnym przyszły Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych oznaczonych gwiazdką: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon komórkowy, adres mailowy oraz hasło. Niepodanie oznaczonych gwiazdką danych uniemożliwi rejestrację i założenie Konta. Zamiast adresu zamieszkania można podać inny adres, na który ma być wysyłany zamówiony towar.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym.
 4. Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie, niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz złożenie oświadczenia w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne do zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu i założenia Konta.
 5. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy na zawarcie umowy o korzystanie ze Sklepu. Przyjęcie oferty Sprzedawcy powoduje zawarcie umowy o korzystanie ze Sklepu.
 6. Sprzedawca, po zawarciu umowy o korzystanie ze Sklepu, zgodnie z postanowieniami ustępu powyższego, na podany przez Użytkownika adres e-mail wysyła wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się umożliwić Użytkownikowi edycję w Koncie informacji, których podanie jest niezbędne do rejestracji w Sklepie. Za pośrednictwem Konta możliwa jest również zmiana hasła do Konta.

§ 8

Umowa o korzystanie ze Sklepu zawarta jest na czas nieokreślony.

§ 9

 1. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o korzystanie ze Sklepu w przypadku:

a. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu;
b. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia działalności gospodarczej;
c. zmiany przez Sprzedawcę przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej;

2. Wypowiedzenie umowy następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Użytkownika podany na Koncie.

§ 10

 1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie ze Sklepu w każdej chwili.
 2. Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie złożone pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie lub mailowo na adres e-mail: biuro@ariana.com.pl Konto zostanie usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego oświadczenia przez Sprzedawcę.
 3. Użytkownik może również wypowiedzieć umowę o korzystanie ze Sklepu poprzez dokonanie czynności niezbędnych do usunięcia Konta i kliknięcie w opcję „Usuń Konto” znajdującą się na Koncie.

§ 11

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1225) Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o korzystanie ze Sklepu zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyn. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o korzystanie ze Sklepu powinno zostać złożone na piśmie, a do zachowania terminu 14 dni wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie pocztą lub kurierem na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o korzystanie ze Sklepu dostępny jest tutaj.

III. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 12

 1. Przedmiotem zamówień składanych przez Użytkownika za pośrednictwem Konta oraz składanych przez podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b, mogą być towary znajdujące się w zaproszeniu do składania ofert na stronie internetowej Sklepu i na jej pod stronach.
 2. Użytkownik oraz podmiot, o którym mowa w § 5 lit., b mogą składać zamówienia na towary znajdujące się w Sklepie za pośrednictwem Konta przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 13

 1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Konta, Użytkownik wybiera towary znajdujące się na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach. Po dokonaniu wyboru towaru, Użytkownik poprzez kliknięcie na opcję „Dodaj Do Koszyka” zamieszcza towar w wirtualnym koszyku. Będąc zalogowanym na Koncie, Użytkownik może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz dodawać lub usuwać z koszyka wybrany towar. Po podjęciu decyzji o założeniu zamówienia, Użytkownik klika na opcję „Przejdź do realizacji zamówienia” oraz dokonuje wyboru sposobu płatności za towar oraz wyboru sposobu dostawy zakupionego towaru. Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu przez Użytkownika na opcję „Potwierdzam zamówienie”.
 2. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Konta, na adres poczty elektronicznej Użytkownika zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia Sprzedawca bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia przesłania potwierdzenia złożenia zamówienia, wyśle na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą przesłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.

§ 14

 1. Podmiot, który składa zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie bez zakładania Konta, wybiera towary znajdujące się na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach.  Po dokonaniu wyboru towaru, podmiot ten poprzez kliknięcie na opcję „DO KOSZYKA” zamieszcza towar w wirtualnym koszyku. Po podjęciu decyzji o założeniu zamówienia, podmiot składający zamówienie bez zakładania Konta wypełniając formularz znajdujący się na stronie Sklepu wybiera sposób płatności oraz sposób dostawy towaru a następnie klika na opcję „KUPUJĘ I PŁACĘ” a następnie „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. W celu realizacji zamówienie, podmiot składający zamówienie bez zakładania Konta podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, telefon, e-mail oraz dane adresowe) a następnie klika na opcję „PODSUMOWANIE” i po potwierdzenie wprowadzonych danych klika na opcję „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
 2. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej podmiotu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni od przesłania potwierdzenia złożenia zamówienia, wyśle na adres poczty elektronicznej podmiotu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą przesłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a podmiotem, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

IV. Płatności i cena

§ 15

 1. Sklep przewiduje następujące formy płatności za towar, do wyboru przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Konta:

a. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez mBank o numerze: 98114020040000330279617539; w tytule należy podać dane kupującego oraz numer zamówienia. Brak otrzymania płatności na powyższe konto w terminie 7 dni skutkuje anulowaniem zamówienia.

b. płatność elektroniczna za pośrednictwem platformy płatniczej "Płatności Shoper". W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

c. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayU.pl obsługiwanego przez PayU. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod nr KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495 kapitał zakładowy w wysokości: 4 000 000 zł w całości opłacony;

d. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayPal według zasad na stronie www.paypal.com

e. Za pomocą karty płatniczej:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

f. za pobraniem

3. Wraz z towarem Sprzedawca przesyła dokument sprzedaży. Dokumentem sprzedaży jest dowód zakupu sklepu internetowe www.lavika.pl lub faktura. Faktura jest wystawiana jeżeli Użytkownik poinformuje Sprzedawcę o chęci jej otrzymania. W przypadku wyboru faktury, Użytkownik podaje niezbędne dany w trakcie składania zamówienia. Sprzedawca jest zwolniony z konieczności wystawiania paragonów na mocy ustawy zwalniającej z posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży wysyłkowej.
Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są w trakcie składania zamówienia i dodawane są do ceny towaru.
3. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest Użytkowniku, należy przez to rozumieć również podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b Regulaminu.

 

V. Termin realizacji zamówienia

§ 16

 1. Realizacja zamówienia następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na adres wskazany w składanym zamówieniu lub firmy RUCH S.A systemem paczka w RUCHu , do najbliższego kiosku wygenerowanego przez system chyba że Użytkownik poda inny przy składaniu zamówienia.
 2. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że w opisie zamawianego towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin realizacji zamówienia.
 3. Termin realizacji zamówienia, podany w ustępie poprzedzającym, należy liczyć następująco:

a. w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem albo płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy;
b. w przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem – od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

 1. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w podanym terminie, Użytkownik lub podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b, zostanie niezwłocznie poinformowany na adres poczty elektronicznej o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia (nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia). W takim przypadku Użytkownik, będący Konsumentem, lub podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych w § 17 ust. 1.

 

VI. Zwroty i reklamacje

§ 17

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. 
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone:

a. pisemnie na adres Sprzedawcy ul. Nowickiej 33, 96-127 Lipce Reymontowskie

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy sklep@lavika.pl

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest tutaj na stronie sklepu w zakładce Regulamin lub w stopce strony w zakładce Zwroty. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W razie odstąpienia do umowy, towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, lub w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży.
4. W razie odstąpienia od umowy, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Przy płatnościach dokonanych za pośrednictwem serwisu PayU oraz PayPal pieniądze zostaną zwrócone również za pośrednictwem tych serwisów. Płatności dokonane za pobraniem będą zwracane na podany przez konsumenta numer rachunku bankowego. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
6. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, uszkodzenia produktu oraz ponosi koszty przywrócenia do stanu pierwotnego.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów na spersonalizowany produkt lub przeróbkę na indywidualne życzenie klienta takie jak skracanie, poprawki krawieckie oraz indywidualne zmiany w produkcje.
10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:


a. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

§ 18

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Reklamacje związane z niezgodnością towaru z umową powinny być przesłane na:

a. adres Sprzedawcy ul. Nowickiej 33, 96-127 Lipce Reymontowskie
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy sklep@lavika.pl

3. Jeżeli towar ma wadę klient może w kolejności:


a. żądać obniżenia ceny
b. naprawy
c. wymiany na nowy wolny od wad
d. odstąpić od umowy

4. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się podanie w reklamacji następujących informacji: imienia i nazwiska kupującego, adresu do korespondencji, adresu e-mail, rodzaju reklamowanego towaru, daty zakupu towaru, opisu wady, daty spostrzeżenia wady towaru, preferowanego sposobu powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji, żądania składającego reklamację oraz zaleca się przesłanie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu towaru u Sprzedawcy.
5. Wraz ze składaną reklamacją zaleca się przesłanie reklamowanego towaru. Nieprzesłanie towaru może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie reklamacji.
6. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca zaleca skorzystanie ze wzoru pisma reklamacyjnego znajdującego się tutaj na stronie sklepu w zakładce regulamin lub na dole strony w stopce w zakładce Reklamacja.
7. Reklamacji nie podlegają niezgodności wynikające z ustawień sprzętu komputerowego np. kolor, proporcje itp. Reklamacja nie zostanie uznana również w przypadku uszkodzenia i zniszczenia produktu wynikającego z naturalne zużycia się oraz będącego skutkiem niewłaściwego użytkowania.
8. Sprzedawca zaleca, aby Konsument obejrzał przesyłkę zawierającą zamówiony towar bezpośrednio po jej doręczeniu w obecności kuriera, przed podpisaniem potwierdzenia odbioru przesyłki, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych towaru i jego opakowania. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych towaru lub jego opakowania, Sprzedawca zaleca, aby Konsument zwrócił się do kuriera z żądaniem sporządzenia protokołu i aby protokół podpisał. Sprzedawca zaleca, aby Konsument w szczególności nie odbierał od kuriera takiej przesyłki zawierającej uszkodzony mechanicznie towar lub jego opakowanie, lecz poinformował niezwłocznie o tym fakcie Sprzedawcę telefonicznie lub mailowo.
9. W przypadku przyjęcia reklamacji Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
10. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, także koszt przesłania Towaru do Klienta obciąża Sprzedającego.
11. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klient
12. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu oraz Konta można składać mailowo na adres: sklep@lavika.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie.

 

VII. Dane osobowe, ochrona prywatności

§ 19

 1. Użytkownik chcący założyć Konto,  w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), podanych w formularzu rejestracyjnym wyłącznie w celu realizacji umowy o korzystanie ze Sklepu oraz w celu związanym z zawarciem i wykonywaniem umów sprzedaży towarów w oparciu o składane przez Użytkownika zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
 2. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych, w tym na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym lub handlowym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 3. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności:

a. prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania;
b. prawo do informacji o przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy;
c. prawo do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.


4. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w rubrykach zaznaczonych gwiazdką w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi założenie Konta i tym samym uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.
5. Więcej regulacji prawnych oraz ochrona danych osobowych RODO w polityce prywatności.

VIII. Newsletter

§ 20

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedającego. Newsletter wysyłany jest za pośrednictwem wiadomości sms (SMS Newsletter) lub poczty elektronicznej (E-mail Newsletter) wskazanych przez Klienta.
 2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówień w E-Sklepie, odrębnego dla każdej z form Newslettera udostępnionych przez Sprzedającego, tj. SMS Newsletter lub E-mail Newsletter oraz którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1422).
 3. W ramach oferowanych usług SMS Newsletter oraz E-mail Newsletter, na podany przez Klienta odpowiednio numer telefonu oraz adres e-mail wysyłane są informacje o nowościach i atrakcyjnych ofertach Sprzedającego. SMS Newsletter oraz E-mail Newsletter wysyłane są bezpłatnie.
 4. Klient może w każde chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów zrezygnować z Newslettera.

 

IX. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców.

§ 21

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

X. Zastrzeżenia prawne

§ 22

 1. Wszystkie teksty, zdjęcia, nazwy własne oraz opisy towarów w Sklepie są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
 2. Wysłanie zdjęcia poprzez wiadomość e-mail, fanpage na Facebook'u lub Instagramie, jest akceptacją i zgodą na umieszczenie ich w wyżej opisanych serwisach oraz na stronie www.lavika.pl. Konsument, który wyraził zgodę na publikację swojego wizerunku, może ją wycofać. Prośbę taką należy wysłać na adres mailowy sklep@lavika.pl. W załączniku tej wiadomości należy wkleić zdjęcie, które po ustaleniu tożsamości zostanie usunięte w najszybszym możliwym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni.
 3. Niektóre zdjęcia prezentowane na stronie www.lavika.pl są autorstwa Klientek i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystywanie przez osoby trzecie.

XI. Postanowienia końcowe

§ 23

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Regulamin może być zmieniony przez Sprzedawcę w drodze zamieszonej na stronie internetowej Sklepu nowej jego wersji. W takiej sytuacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika Sprzedawca prześle oświadczenie o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień Regulaminu wraz z treścią postanowień zmienianych. Okres wypowiedzenia dotychczasowych postanowień Regulaminu wynosi 30 dni od dnia przesłania wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z upływem okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu nie są skuteczne w stosunku do zamówień składanych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie – do takich zamówień stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 3. Dostęp do Regulaminu każdy może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2016r.

 

XII. Informacja dotycząca rozstrzygania sporów

§ 24

 1. Sprzedający informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw.
 2. Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw oznacza każdą metodę, która umożliwia rozwiązanie konfliktu dzięki interwencji osoby trzeciej, proponującej lub narzucającej rozwiązanie. Instrumenty pozasądowe mogą być ustanowione przez władze publiczne, przedstawicieli zawodów prawniczych, ugrupowania zawodowe lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego (przykładowo: rzecznik praw konsumenta, organizacje konsumenckie, sąd arbitrażowy). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Celem zapoznania się zasadami dostępu do tych procedur, należy zwrócić się do danego organu lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Sprzedający informuje, iż powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane w postanowieniach powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Klienta

 

Regulamin można również pobrać w formie pliku PDF korzystając z poniższego linku:

 

Regulamin

Reklamacja

ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ZWROT

Polityka Prywatności

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium